Yellow Oriole (Oriolus flavocinctus), Palmerston, NT