Small Grass-yellow (Eurema smilax) wet-season form